Gå til sidens hovedinnhold

Egen tilsynsmyndighet for offentlige anskaffelser?

Artikkelen er over 1 år gammel

Bør det innføres et tilsyn for offentlige anskaffelser, slik man har for eksempel i Sverige?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Konkurransedirektør Lars Sørgård har tatt til orde for dette, og får støtte fra NHO. Tanken er at en trussel om bøter og omdømmetap ved brudd på reglene, vil skjerpe det offentliges fokus på etterlevelse av anskaffelsesregelverket. Regjeringen ved næringsminister Iselin Nybø (V) er imidlertid ikke overbevist om at et tilsyn er veien å gå. Nybø vil heller satse på kompetansebygging og profesjonalisering hos det offentlige. Hun argumenter med at de fleste regelbruddene skyldes manglende kompetanse, ikke vond vilje.

Når det offentlige skal foreta innkjøp er det underlagt et komplisert regelverk, som i stor grad kommer fra EU. Regelens formål er ifølge anskaffelsesloven todelt: De skal «fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser» og «bidra til at det offentlige opptrer med integritet». Det første innebærer blant annet at det skal være konkurranse om å få levere til det offentlige, slik at det offentlige får best mulige varer, tjenester, bygg og anlegg til en lavest mulig pris. På den måten skal vi som innbyggere få mest mulig igjen for de pengene vi betaler i skatt. Det andre innebærer blant annet at konkurranser skal kunngjøres, prosessen skal være tilstrekkelig gjennomsiktig og leverandørene i markedet skal likebehandles. På den måten hindrer man korrupsjon. Anskaffelsesreglene tjener altså viktige formål. Samtidig er reglene kompliserte, og offentlige innkjøpere trår fra tid til annen feil.

LES OGSÅ: (+) Siv er sjef for selskapet som kjøpte dette bygget. Nå eier det «halve» Stensarmen

Dersom man mener utfallet av en konkurranse om et offentlig oppdrag er feil, eller man mener det offentlige ikke har overholdt sin plikt til å kunngjøre en konkurranse (ulovlig direkteanskaffelse), kan man i dag klage til oppdragsgiver, klage til KOFA, klage til ESA (EFTAs overvåkningsorgan) eller reise sak for domstolene. Det finnes også enkelte institusjoner som kan kontrollere etterlevelsen av anskaffelsesregelverket selv om ingen har sendt inn en klage eller reist sak. Vi har kommune- og riksrevisjon, og ESA kan ta opp saker på eget initiativ. Ved potensiell korrupsjon e.l. i forbindelse med anskaffelser vil det kunne være aktuelt med politietterforskning. Det vil også kunne være aktuelt med arbeidsrettslige reaksjoner mot de enkeltpersoner i det offentlige som forsettlig bryter regelverket.

Dagens håndhevelsessystem er altså allerede nokså omfattende, der det i all hovedsak er opp til de private aktørene å håndheve regelverket.

Det offentlige kjøper årlig inn varer og tjenester for mellom 500 og 600 milliarder kroner. Dette er svimlende summer, og det er selvfølgelig viktig at det offentlige får mest mulig igjen per krone brukt. Klarer et offentlig tilsyn å effektivisere anskaffelsene med bare 0,5 % innebærer det er gevinst på over 2,5 milliarder kroner.

LES OGSÅ: (+) Restaurant, gatekjøkken og 15 andre selskaper konkurs

Erfaringene fra andre tilsyn, f.eks. Konkurransetilsynet, viser ifølge NHO at tilstedeværelsen av et tilsyn i markedet har en disiplinerende effekt på markedsaktørene. Dette vil igjen motivere innkjøpere til å øke kompetansen om anskaffelsesreglene i egen organisasjon, slik minister Nybø etterlyser.

Som NHO har påpekt vil et tilsyn dessuten kunne dempe konfliktnivået og redusere antall klager, ved at tilsynet går inn på et tidlig tidspunkt i anskaffelsesprosessen og avverger regelbrudd.

Et ytterligere argument som taler for å innføre et offentlig tilsyn, er at leverandører ofte vil være tilbakeholdne med å klage til eller på en offentlig oppdragsgiver som bryter anskaffelsesregelverket, av frykt for havne i et dårlig lys hos oppdragsgiveren. Oppdragsgiver er en fremtidig potensiell kunde, og leverandøren kan avstå fra å klage simpelthen av frykt for å komme dårligere ut i fremtidige konkurranser.

Vi tror innføringen av et offentlig innsyn totalt sett vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst. Det finnes åpenbart hull i dagens håndhevelsessystem, og et offentlig tilsyn vil mest sannsynlig skjerpe etterlevelsen av regelverket og tvinge frem økt kompetanse om reglene i det offentlige. Dette vil igjen føre til flere riktige anskaffelser og mindre ressursbruk hos private aktører på klager og rettslige prosesser.

Kommentarer til denne saken