Ideen om 6-timersdag ble lansert allerede på 1930-tallet av norsk fagbevegelse. Da hadde 8-timersdagen allerede eksistert i et tiår eller to, og motbevist motstandernes påstander om at kortere arbeidstid ville medføre samfunnsøkonomisk selvmord.

Det var nemlig det omvendte som var tilfelle: Nedgangen i produktivitet ble kompensert med lavere lønnsoppgjør i noen år, inntil normaltilstanden gradvis gjenoppsto på grunn av den generelle produktivitetsveksten. Stadig kortere arbeidstid ble gradvis innført inntil for rundt 30 år siden, da den stagnerte på 7,5-timers normalarbeidsdag (37,5-timersuke).

Gir positiv effekt

Nå er det på høy tid å børste støvet av det gamle arbeiderkravet, mener noen forskere, fagforbund og økonomer.

– Det vil gi en rekke gevinster for samfunnet å innføre kortere arbeidstid, både ved at flere vil kunne komme i jobb, den enkelte vil kunne stå i arbeidslivet lenger, færre vil bli uføretrygdet, og det vil kunne motvirke de negative sidene ved økt automatisering, sier sosiolog og nestleder i Manifest tankesmie, Ingrid Wergeland, som nylig lanserte boka «I takt med tiden: Hvorfor kortere arbeidstid er bedre for alle».

De komplekse samfunnsøkonomiske faktorene, og hvordan de påvirker hverandre, er noe boka belyser gjennom en rekke intervjuer med fageksperter. Mye koker ned til et spørsmål om veivalg: ønsker vi mer forbruk eller mer fritid?

Kan dempe forbruksveksten

Modellene som hevder at vi må belage oss på å jobbe mer for blant annet å demme opp om eldrebølgen, inneholder nemlig et diskutabelt premiss: At vi vil fortsette å øke forbruket. Spørsmålet mange stiller seg, er imidlertid om det er så sikkert i en tid med økt miljøbevissthet, kamp om ressurser og økende arbeidsløshet.

– Hvis man tenker annerledes, at vi bytter lønnsøkning med mer fritid, vil forbruksveksten dempes. Det vil også være bra for miljøet, sier Wergeland.

Hun får støtte av samfunnsøkonom Roger Bjørnstad, som i boka gjør rede for at man kan gjennomføre en reform der arbeidstakerne tar ut mer fritid i stedet for økt lønn, uten at det behøver å være spesielt dramatisk « ... verken for samfunnsøkonomien, bedriftseierne eller lønnsmottakerne.»

– Vil fases inn

Det mener også Fagforbundet, som med over 350.000 medlemmer er Norges største fagforbund. De har igjen satt 6-timersdag på agendaen.

– Kaster man blikket nedover Europa, ser man hvor høy arbeidsledigheten er blitt. En måte å få flere i fast arbeid på, er at de som er i jobb, jobber mindre. Det vil også gi en rekke positive effekter på mange andre samfunnsområder og ikke minst livskvaliteten til den enkelte, mener Tone Zander, informasjonssjef i Fagforbundet.

Hun legger til at det ikke er snakk om å gjennomføre en arbeidstidsreform over natta, men fase inn kortere arbeidstid over noen år. Forbundet mener også at det på sikt vil være sunn samfunnsøkonomi.

– Det er mye mer produktivt for et land å ha flere i arbeid enn folk på trygd, sier Zander.

Skaper splid

Fagforbundets leder Mette Nord tok opp igjen ideen om 6-timersdag sist høst, og talte dermed en rekke aktører på arbeidsgiversiden midt imot. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er blant dem som mener vi må jobbe mer, og ikke mindre, fremover dersom i skal opprettholde dagens levestandard.

– Det siste Norge trenger nå, er en arbeidstidsforkortelse. Vi går inn i en tid der omstillingsbehovet er enormt, ettersom oljeinntektene er lave og velferdsforventningene stadig øker. Vi må øke produktiviteten, og vi trenger mye arbeidskraft fremover for å opprettholde velferdsstaten. 6-timersdag er ikke forenlig med dette, sier administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten i Spekter.

Fungerende eksempler

Det finnes imidlertid flere bedrifter som har innført 6-timersdag, og som kan vise til gode erfaringer. Blant dem Wergeland omtaler i boka, er ostefabrikken TINE Heimdal utenfor Trondheim. Etter det som opprinnelig var et ettårig forsøk i 2007, har ordningen vedvart. I årene etter innføringen falt sykefraværet fra 11 prosent til nær halvparten – 6,55 prosent. Samtidig økte produktiviteten på noen områder med 50 prosent.

Som en medarbeider uttalte til NRK Brennpunkt i forbindelse med en reportasje om bedriften:

– Det e mer verdifullt å ha så my tid te overs som vi har, einn ræva foill av pæng.