– Nordmenn er utvilsomt et båtfolk. Og jeg kan konstatere at båtinteressen vokser for hvert år. Bare i år forventer vi at det blir solgt over 14.000 nye båter, sa Leif Bergaas, daglig leder i Norboat i forbindelse båtutstillingen Sjøen for alle 2018.

Enten fritidsbåten er stor eller liten – for båtføreren betyr den frihet, ferie og sommerglede. På havet er det ikke oppmalte veier, og med båten kan man egentlig dra hvor man vil, så lenge været tillater det.

Men for at det ikke skal oppstå kaos og farlige situasjoner, har vi lover og regler som skal regulere båtførernes atferd.

Bildeserie

Lover og regler på sjøen

 

Minstealder og båtførerbevis

– Når det gjelder minstealder, er reglene at fører skal være fylt 16 år dersom fritidsbåten kan oppnå større hastighet enn ti knop, tilsvarende 18,5 kilometer i timen, ved motordrift. Eller har motor med større ytelse enn ti hestekrefter, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef fritidsfartøy, i Sjøfartsdirektoratet.

Skal man kjøre en båt som er over åtte meter lang (= 26,24 fot), eller en som har motor med større ytelse enn 25 hestekrefter, er båtførerbevis obligatorisk for alle som er født 1. januar 1980 eller senere.

– Det er tillatt med øvelseskjøring under tilsyn av fører som har båtførerbevis, eller som er født før 1980. Ved øvelseskjøring anses lærer eller ledsager som fører. Det vil si at lærer eller ledsager må være om bord. Det er ikke tilstrekkelig å holde tilsyn fra land. Videre skal øvelseskjøring kun skje under forsvarlige vær- og trafikkforhold, sier Søreng.

Har man en stor båt, med en skroglengde fra 15 til 24 meter, må man ha fritidsskippersertifikat.

Ankring og fortøying

– Man har i utgangspunktet lov til å ankre opp over alt, hvis det ikke er forbudt på grunn av sikkerhet, sier Thor Messel, seniorrådgiver i Kystverket Sørøst.

Arild Sørensen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, utdyper:

– Det er ikke slik at man må være 150 meter fra hytte eller bolig, som det er på land når det gjelder for eksempel telting. Men det er et anstendighetskrav: Du skal ikke være til sjenanse, du skal ta hensyn til alle rundt. Det blir helt feil å fyre opp et stereoanlegg på full styrke når du har lagt til.

Har man en liten båt, kan man dra den opp på land og la den ligge i inntil et døgn i utmark. Men man har ikke lov til å legge til på en privat brygge hvis det ikke er avtalt på forhånd.

– Når det gjelder fortøyningsringer, bolter og lignende i utmark, kan man benytte disse for en kortere tidsperiode. Man skal vise god ferdskultur og bare ligge fast over noen få dager, sier Sørensen.

Alkohol

Promillegrensen for en båtfører avhenger av båtens størrelse.

– For fritidsbåter under 15 meter er promillegrensen 0,8. For båter over 15 meter er promillegrensen 0,2, sier Søreng i Sjøfartsdirektoratet.

Grensene er forankret i henholdsvis Småbåtlovens paragraf 33 og Sjølovens paragraf 143.

Flytevest

Stortinget har vedtatt at alle om bord i fritidsbåter med lengde mindre enn åtte meter, må ha på seg egnet flyteutstyr ved utendørs opphold når båten er i fart.

– Sjøfartsdirektoratet understreker at kravet om å ha med seg egnet flyteutstyr til alle om bord fremdeles gjelder enhver fritidsbåt, uavhengig av lengde, sier Søreng.

Fartsgrenser

Som på land er det fartsgrenser på sjøen, men det er langt fra like oversiktlig som det er på veiene.

– Fartsgrenser på sjøen er en kjempeutfordring, forteller Messel i Kystverket.

Her er det kommunene som initierer forslagene og lager utkast, som Kystverket så må godkjenne.

– Vi ser på formalia og legger oss ikke opp i hvor det er. Men vi vet at dette er vanskelig for båtfolket å forholde seg til. Grensene skal vises med et skilt, men man kan jo ikke sette opp et skilt på hver eneste øy og i hvert eneste sund. Fartsgrensene kan også variere fra kommune til kommune, og det er ikke alltid lett for en båtfører å vite hvilken kommune man er i når man er på farten, sier Messel.

Han legger til at konfliktnivået stort sett er lavt på dette feltet.

– Det er politiet som håndhever fartsbestemmelser, og jeg oppfatter at de gjør det på en ryddig måte. De legger nok vekt på atferd her, og mitt inntrykk er at de aller fleste båtførere viser hensyn.

Lanterne

Under Sjøveisreglene står det at «Reglene om lanterneføring skal følges fra solnedgang til soloppgang.» Lanterne skal også brukes om dagen hvis det er dårlig sikt. Essensen er at man skal sørge for å bli sett. Grønn lanterne henger på styrbord side (høyre side i fartsretningen), mens rød på babord side.

For øvrig finnes det et detaljert regelverk knyttet til båtstørrelser og båttyper (seil eller motor), nedfelt i forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene). Du finner forskriften her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5

Anbefalt sikkerhetsutstyr

Sjøfartsdirektoratet jobber med å lage en liste over anbefalt utstyr. Her trekker de fram at lanterner og godkjent flyteutstyr er påbudt, mens direktoratet mener at også brannslukkingsutstyr, anker, lenseutstyr, sjøkart, tauverk og årer er viktig uansett båtstørrelse.

– Før du skal bruke båten, må du se etter at båten er i forsvarlig stand. Gå over utstyret og sjekk at det er i orden, og forsikre deg om at du vet hvordan det brukes. Hvilket utstyr du bør ha med, er selvsagt avhengig av båtens størrelse og bruksområde, sier Søreng.

Mer om fritidsskippersertifikat

Skal du føre en båt med skroglengde fra 15 til 24 meter, må du ha fritidsskippersertifikat.

–Vi har to ulike nivåer på fritidsskippersertifikatet: D5L og D5LA, sier Petter A. Søreng, seksjonssjef fritidsfartøy, i Sjøfartsdirektoratet.

Med D5L kan man føre fritidsfartsøy i stor kystfart, som betyr i norske farvann, samt i svenske, danske og tyske farvann østenfor en linje fra Lindesnes til Limfjordens vestmunning, og vestenfor en linje fra Karlskrona til Svinemünde.

D5LA gir i tillegg økt formell kompetanse til å føre norske fritidsfartøy i uinnskrenket fartsområde, det vil si på alle hav. Det er likevel viktig å understreke at dersom du skal på reise gjennom flere land, må du sjekke med landenes myndigheter om de har egne krav til kvalifikasjonsbevis.

I tillegg til disse nasjonale sertifikatene tilbyr også Sjøfartsdirektoratet et internasjonalt båtførersertifikat (ICC). Med dette sertifikatet kan du trygt ferdes i de landene som har vedtatt ordningen. En oversikt over hvilke land dette gjelder, og mer informasjon om sertifikatet, finnes på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

 

Hvor lenge kan du ligge fortøyd?

Reglene for landsetting og fortøyning av båter i det som kalles utmark, er vage når det kommer til tidsaspektet. Dette sier friluftsloven:

§ 7. (Landsetting og fortøyning av båt.)

«Under ferdsel har enhver rett til for kortere tid å dra i land båt på strandstrekning i utmark. Det er ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller brukerens samtykke. Andre fortøyningsgreier (ringer, bolter o.l.) i utmark kan ikke nyttes dersom eieren eller brukeren har forbudt det. Eieren eller brukeren kan likevel ikke motsette seg bruk av slike fortøyningsgreier for kortere tid når bruken kan foregå uten utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker.»