Norske yrkesaktive trives og er motiverte på jobb, og 9 av 10 oppgir å være fornøyde eller svært fornøyde i sitt arbeid.

Det kommer fram av undersøkelser knyttet til Faktaboka om arbeidsmiljø og helse, som gis ut for femte gang av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

I rapporten vises det til at et godt arbeidsmiljø gjennom høy grad av tillit, rettferdighet og samarbeidsevne i organisasjonen, god lederstøtte, rettferdig ledelse og positive utfordringer i jobben kan virke som beskyttende faktorer mot uhelse.

Les også: Dette irriterer oss mest på jobb

Les også: -Det kreves en ny type ledere

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

 

Nedgang i sykefravær

STAMI melder også at både det selvrapporterte sykefraværet og det arbeidsrelaterte sykefraværet har i perioden 2000-2014 gått noe ned, fra 7.4 prosent i 2001 til 6.4 prosent i 2014. Det er også noe nedgang i det legemeldte sykefraværet på 14 dager eller mer i den siste treårsperioden.

Samtidig viser instituttet til at de ser en viss opphopning av risikofaktorer og utfordringer i enkelte yrker og næringer.

Yrkesgruppene med høyest andel selvrapportert sykefravær totalt sett er bygningsarbeidere og renholdere, med henholdsvis 15 og 13 prosent, mot skes prosent for alle yrkesaktive.

Les også: – Næringslivet har mye å lære av idretten

De største helseutfordringene

Rapporten viser til at de største helseutfordringene i Norge, både når det gjelder omfang og kostnader i form av redusert helse, sykefravær og uførhet, er knyttet til muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager.

Seks av ti legemeldte sykefraværsdagsverk skyldes muskel- og skjelettplager, mens nærmere 20 prosent av alt legemeldt sykefravær skyldes psykiske plager.

Antallet som oppgir å ha muskelskjelettplager er relativt stabil, og på samme nivå som den var for nærmere 20 år siden. Antallet med psykiske plager har økt svakt de siste 15 årene.

Nærmere halvparten av de som oppgir å ha disse to plagene rapporterer også at dette helt eller delvis skyldes jobb.