Den 21. oktober i år ble det avgitt to utredninger innen aksjelovene og stiftelsesloven.

En rød tråd i mange av forslagene er behovet for tilpasning av selskapslovgivningen til den teknologiske utviklingen, såkalt digitaliseringsvennlig lovgivning.

Det er foreslått betydelige forenklinger.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Aksjekapital ned til 1 krone

Aksjelovutvalget foreslår bl. a. følgende endringer:

 • Minimumskrav til aksjekapital. Reduseres fra 30 000 kr til 1 kr for aksjeselskaper.
 • Lettere å stifte aksjeselskaper, som har en aksjekapital på mindre enn 100 000 kr.
 • Aksjeloven § 3-8 fjernes (nærstående avtaler), og det innføres krav til informasjonsplikt for nærstående transaksjoner med en samlet verdi på minst 500 000 kr. 
 • Store praktiske forenklinger for aksjeselskap som har samme eiere og styre
 • Lettere å avvikle aksjeselskaper.
 • Ikke lenger revisjonsplikt for «mindre» morselskap (dvs. mor- og datterselskap oppfyller ikke terskelverdiene for revisjonsplikt).
 • Lettere å foreta kapitalendringer i aksjeselskaper (inkl. omorganiseringer).  
 • Oppbevaringsplikt for selskapsdokumentasjon reduseres til 5 år.
 • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
 • Økt bruk av elektroniske løsninger.

LES OGSÅ: Selvstendig næringsdrivende krever bedre rettigheter

Besparelse på over en milliard

Etter vår oppfatning er det lite tvilsomt at enkelte bestemmelser i aksjelovene anses som svært «byråkratiske».

Eksempelvis kapitalendringer (inkl. fisjon og fusjon) genererer hvert år enorme mengder av «standardiserte» selskapsdokumenter og –protokoller, som har en beskjeden  samfunnsverdi.

Det er anslått at nevnte forslag til forenklinger av aksjelovene vil innebære en besparelse for næringslivet med over en milliard kroner.

Stiftelseslovutvalget foreslår bl. a. følgende endringer:

 • Foreslår en ny lov om stiftelser, som skal være betydelig enklere i forhold til saksbehandling ved omdanning.
 • Å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser. 
 • Utdelingsstiftelser skal kunne delegere myndigheten til å beslutte visse utdelinger til daglig leder. 
 • Enklere å foreta vedtektsendringer som gjelder administrative forhold som kan registreres uten forutgående søknad til Stiftelsestilsynet.   

LES OGSÅ: Slik vil skattereformen påvirke investeringene dine

Lovforslag i 2017

Begge utredningene er nå sendt ut til høring.

Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 2017.

Det gjenstår å se hvilke av utvalgets forslag som blir lovfestet etter at departementet har gjort sine vurderinger og forslagene deretter har vært gjennom høringsrunder.