2.500 arbeidstakere i 50 prosent stilling eller mer har svart på spørsmål knyttet til livsstil, helse og hvordan de opplever egen jobbhverdag. Undersøkelsen er presentert i «Norsk jobbhelserapport» og er utført av Stamina Group.

Ikke overraskende er det problemstillinger knyttet til et arbeidsliv i endring som framheves som mest utfordrende.

Tidspress og ressursknapphet topper listen, mens utydelige roller og krav til effektivitet også plager mange norske arbeidstakere.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

- Mister kontrollen

– Tidspress og ressursknapphet blir et problem når det varer over tid, og folk opplever at de mister kontrollen. En helsefremmende arbeidskultur handler ikke om å fjerne krav og forventninger, men om å gjøre arbeidshverdagen mer forutsigbar og å gjøre arbeidstaker mer robust overfor perioder med press, sier direktør for folkehelse Terje Halvorsen i Stamina Group.

74 prosent av arbeidstakerne oppgir at de er tilgjengelig for arbeidsgiver utover normal arbeidstid.

– Det er ikke nytt at arbeid og fritid flyter sammen. Men nå må vi begynne å forholde oss til dette og se på helse, livsstils- og arbeidslivsutfordringer under ett. Det handler om hele mennesket og ikke om arbeidstakeren eller privatpersonen, mener Halvorsen.

LES OGSÅ: Økning i arbeidstvister: – Dårligere tider fører til et tøffere arbeidsliv

Høy inntekt, stor påvirkning

Norsk arbeidsliv oppfattes som demokratisk. Resultatene i undersøkelsen viser at dette stemmer. Et flertall opplever at de kan styre eller påvirke egen arbeidshverdag. 25 prosent av de spurte mener de «i svært stor grad» har mulighet til dette, mens 33 prosent «i stor grad» opplever frihet. 

Andelen som opplever svært stor eller stor grad av mulighet for påvirkning er høyest blant dem med husstandsinntekt over 1 million (henholdsvis 31 og 34 prosent). Tilsvarende andeler i husstander med inntekt under 600.000 er 22 og 32 prosent.

Norske arbeidsplasser er preget av åpenhet, også når det gjelder negative forhold knyttet til arbeidsplassen. 72 prosent er i stor grad eller delvis enige i påstanden «Mitt arbeidsmiljø er oftest preget av åpenhet om negative forhold på arbeid».  28 prosent mener imidlertid at arbeidsplassen i liten eller svært liten grad er preget av åpenhet.