For å ha en sjanse til å nå målene om reduserte klimagassutslipp og nullvekst i biltrafikken er omstilling nødvendig, og omstilling er aldri bare behagelig.

Gulrøtter ikke nok

I en kommende rapport fra Urbanet Analyse som ble presentert for fylkestingspolitikerne i Vestfold tidligere denne måneden, kom det tydelig frem at målet om nullvekst i biltrafikken ikke kan nås med positive tiltak (som halvert pris på kollektivtransport eller økt bussfrekvens) alene.

Det er kun når de positive tiltakene kombineres med flere restriktive tiltak at vi får en god nok effekt. For å sitere partikollega Lan Marie Berg: Det er som regel ikke nok med bare gulrøtter for å få eselet til å bevege seg. Det blir lett stående og knaske.

Å fjerne gratis parkering ble av Urbanet pekt på som et av de aller mest effektive tiltakene. Beregningene er riktignok begrenset til Tønsberg-området, men klimaeffekten av parkeringsavgift er påvist flere steder.

Nye analyser av data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene viser tydelig at parkeringsavgift har betydning for bilbruken. I en logistisk regresjonsanalyse av ulike parkeringsrelaterte faktorers betydning fikk (Christiansen m. fl. 2017) fram at med både god og gratis tilgang på parkering er det fire ganger så stor sannsynlighet for at en tar bil til jobben enn om en ikke har noen plass.

Ikke god klimapolitikk

Med tanke på hvilke utfordringer samfunnet står ovenfor, bør ingen parkeringsplasser være gratis. Å la fylkets største parkeringsplass slippe unna er ikke god klimapolitikk.

Miljøpartiet De Grønne har gjentatte ganger foreslått å styrke kollektivtilbudet i Vestfold. Dette vil vi fortsette å kjempe for. Andre tiltak, som å forbedre dekningsgraden av studentboliger (som ved HSN er den laveste i landet), er også nødvendig. Men med hensyn til både lokale og internasjonale klimamål, ser vi oss nødt til å foreslå restriktive tiltak og.

Dette trenger likevel ikke å være like hardslående som studentene på Bakkenteigen ser for seg. En kan for eksempel videreføre samkjøringssatsingen på Høyskolen ved at de som er to eller flere i bilen slipper å betale for parkeringen. Eller studentene kan utfordres til å utvikle IT-løsninger som gjør det mulig å gi dem som har dårlig kollektivtilbud fra sin adresse, lavere p-avgift.

Parkeringsavgift trenger heller ikke å være utelukkende negativt for studentene: inntektene kan for eksempel brukes til et bedre shuttlebusstilbud til jernbanestasjonen og sikker sykkelparkering.

Et av De Grønnes mest sentrale prinsipper er at et grønnere samfunn også skal være et varmere og bedre samfunn. Da må vi tenke nytt.

Vi er i gang med å utarbeide vårt program for neste valgperiode, og vil gjerne involvere Studentdemokratiet på Campus Vestfold i dette arbeidet, så vi sammen kan finne frem til de beste løsningene for både klima, miljøet og studentene.