Basa Huset bør straffeforfølges, mener Tønsberg kommune. – Uforståelig, sier Basa-eier

STORBRANN: Basa Brannen ble en av tidenes største i Norge. Nå jobbeer Tønsberg kommune med å få reist straffesak mot eierne for ulovlig bruk av bygningsmassen.

STORBRANN: Basa Brannen ble en av tidenes største i Norge. Nå jobbeer Tønsberg kommune med å få reist straffesak mot eierne for ulovlig bruk av bygningsmassen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tønsberg kommune er nå i dialog med politi og påtalemyndighet om en mulig straffeforfølgning av Basa Huset, for ulovlig bruk av bygningsmassen på Råel, før storbrannen i 2015.

DEL

Etter brannen ila kommunen Basa Huset to gebyrer på til sammen 400.000 kroner, for ulovlig bruk av bygningsmassen til nye formål, uten at det var søkt om bruksendring, og fordi det var branntekniske mangler ved bygningsmassen.

– Uforståelig, sier Basa-eier

For noen uker siden opphevet Fylkesmannen vedtakene om gebyrer, og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling.

LES OGSÅ: Basa-eierne kan slippe kjempegebyrer: Krever å få dekket advokatutgifter på 1,3 millioner

Fylkesmannen mener kommunens begrunnelse og lovanvendelse i saken er mangelfull og til dels feil.

Tønsberg kommune har nå gitt et meget klart svar på hva den mener om Fylkesmannens opphevingsvedtak. Den vil allikevel ikke anmode om at Fylkesmannen omgjør sitt vedtak på nåværende tidspunkt. I stedet arbeider kommunen med å få Basa Huset straffeforfulgt.

– Tønsberg kommune har nå jobbet i tre år for å finne noe de kan ta oss på, og ikke klart det. Fylkesmannen har tvert imot gitt oss rett. At kommunen nå prøver å få oss straffeforfulgt, synes jeg er uforståelig. Nå burde de legge saken død, sier eier i Basa Huset AS, Christian A. Tveter, i en kommentar til vestviken24.no.

– Klart uenig

– Kort oppsummert kan det sies at kommunen er klart uenig i Fylkesmannens forståelse av når terskelen for søknadsplikt for bruksendring inntrer, heter det blant annet i kommunens brev.

Det vises til at det er konstatert flere alvorlige avvik der bruken har vært klart i strid med lovlig formål, blant annet bruk til forsamlingslokaler.

LES OGSÅ: Gjensidige saksøker Basa-Huset og Tryg for inntil 33 millioner

– Kommunens klare standpunkt er at disse forhold understreker kommunens opprinnelige syn om at den samlede konkrete bruken av bygningsmassen var så vesentlig endret at den medførte søknadsplikt i seg selv, heter det i brevet.

Det understrekes at bruken av eiendommen ble endret fra bruk til en virksomhet til hele 70 ulike virksomheter, og i tillegg bruk av ca. 450 lagerboder.

Tønsberg kommune er altså i konkret dialog med politiet og statsadvokaten om å få reist straffesak mot Basa Huset for ulovlig bruk av bygningsmassen.

Hvis kommunen skulle be Fylkesmannen om å endre opphevingsvedtaket, og Fylkesmannen faktisk gjorde dette nå, ville muligheten for å straffeforfølge Basa Huset kunne falle bort.

Derfor ber ikke kommunen om dette på nåværende tidspunkt. Men dersom det skulle vise seg at det ikke er mulig å få  reist straffesak mot selskapet, vil kommunen på et senere tidspunkt vurdere å anmode Fylkesmannen om å omgjøre vedtaket, heter det i brevet.

– Høye saksomkostninger

Som følge av at Fylkesmannen har opphevet kommunens vedtak om gebyrer, har Basa-eierne krevd å få dekket sine advokatkostnader i sakens anledning. Kostnadene beløper seg til mer enn 1,3 millioner kroner.

Om dette skriver Tønsberg kommune:

– Som følge av at kommunen er uenig i at det var rettslige holdepunkter for at vedtaket ble opphevet, finner kommunen heller ikke grunn til å erkjenne ansvar for klagers krav om saksomkostninger.

I brevet vises det også til at kommunen mener at det beløp Basa Huset krever dekket, er uforholdsmessig høyt i forhold til gebyrenes størrelse.

Fylkesmannen har tidligere gitt uttrykk for at det nå skal vurderes om vilkårene for å tilkjenne saksomkostninger er til stede, hvor mye det eventuelt er rimelig å tilkjenne Basa-eierne, og hvem som eventuelt skal betale tilkjente saksomkostninger.

Artikkeltags