Kronos Titan og norsk avfallspolitikk

Knut Schüller, leder av Vern om Grenland – nei til deponi

Knut Schüller, leder av Vern om Grenland – nei til deponi

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerJeg ønsker ikke i dette innlegget å angripe Kronos Titan men sette fokus på hva som skjer med bedriftens avfallsprodukter, og miljømyndighetenes politikk på dette området. Tidligere fikk bedriften tillatelse til å slippe forurenset svovelsyre rett i Glomma og i.flg stortingsarkivene (SA) fra 1974 var det ikke tilgjengelig renseteknologi på den tiden.

Ifølge SA fra 1984 tok Statens forurensningstilsyn forbehold i utslippstillatelsen om senere rensing. Det blei satt vilkår om årlige fondsavsetninger til dette formålet. Det vises videre til at Statens forurensningstilsyn var innstilt på å treffe en avgjørelse sommeren 1985 om bygging av renseanlegg.

I oktober 1986 søker Norcem om deponering av syren fra Kronos Titan på Langøya. Det vises til at det som alternativ til Langøya kan bygges et renseanlegg for Kronossyren, teknologien forelå.

12. mai 1987 legger Kronos Titan bekymring vedrørende kostnader med rensing av svovelsyra, og sier de er i forhandlinger med Norcem om deponering på Langøya:

Fra SA 12. mai. SFTs planer for Kronos Titans svovelsyre på Langøya, der alternativene rensing/deponering veies opp mot hverandre. SFTs konklusjon er at rensing blir betydelig dyrere og støtter deponering.

Prinsippet om at forurenser betaler må jo gjelde her også.

I 1989 var man allerede begynt å deponere svovelsyra fra Kronos Titan på Langøya. Og dette pågår pr.dd men nå er Langøya snart full ifølge NOAH A/S. Deponeringsmetoden er gammeldags, og forurensende miljøgifter og tungmetaller begraves for all ettertid. Svovelsyre og flyveaske blandes til en gips er metoden.

Gjenvinning av tungmetaller og andre stoffer fra flyveaske er idag fullt mulig. Rensing av svovelsyre har vært gjort fra 1980-tallet ved Kronos Titans moderbedrift i Tyskland. Disse metodene reduserer mengde avfall som går til sluttdeponering betraktelig.

Det disse gjenvinningsbedriftene står for er helt i tråd med regjeringens avfallsmelding nr 45 som nettopp har skarpt fokus på gjenvinning, og resirkulering. NOAH-metoden går i all enkelhet ut på å fylle de største hullene man kan finne opp med tungmetaller og miljøgifter for så og overlate det hele til innbyggernes risiko og regning.

Norge er gjennom EUs avfalldirektiv forpliktet å ha en nasjonal plan for farlig avfall, dette kravet er ikke oppfylt. Statsminister Erna Solberg har sagt at vi legger ikke et deponi der det ikke er trygt for mennesker og miljø.

Grunnvannet over Dalen gruve er drenert bort etter 50 års gruvedrift, og ved det kan avgasser fra deponiet gis direkte adkomst til dagen, ref: siv.ing. ingeniørgeolog Bjørn Helge Klüver. De deponerte massene har potensiale til å utvikle b.l.a hydrogensulfid som er en illeluktende, giftig, brann og eksplosjonsfarlig gass samt hydrogen.

På bakken over deponiet ligger det et større antall bolighus, sterkt traffikkerte FV 354 går over planområdet, og ny 4felts E18 i umiddelbar nærhet.

Produktsjefen i NoahA/S Egil Solheim uttalte på folkemøtet 10.01.2018 i regi av Klima og miljødepartementet at hans største bekymring med deponering i Dalen gruve var eksplosjonsfaren.

Det er dette som blir realiteter ved deponering i Dalen gruve ”total mengde 20 – 25 mill tonn deponert”. Jeg tror alle forstår at dette kan ikke Telemarks befolkning leve med. Og at det er hovedårsaken til vi krever rensing og gjenvinning av avfallsyren fra Kronos Titan. Det er tid nok til bygging av et renseanlegg før Langøya er full og rensing av flyveasken tar andre seg av.

Artikkeltags