– Dette er anbefalinger som skal fremme seriøsitet i bransjen. Nå må de forsøksvis forankres og implementeres, fortalte advokat Øystein Seljeflot for EBA og DIFI.

Torsdag 12. november presenterte Seljeflot punktene på konferansen mot arbeidslivskriminalitet i byggebransjen på Bakkenteigen.  Det pågående samarbeidet mellom offentlige etater og næringslivet i fylket fikk også mye oppmerksomhet, ved siden av behovet for en holdningsendring hos befolkningen for å krympe den svarte økonomien.

Det er Fellesforbundet, KS (Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon), DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) og BNL (Byggenæringens landsforening) som nå har kommet til enighet om virkemidler for å hindre økonomisk kriminalitet i bygg- og annleggsbransjen.

Les også: Slik jobber kommunene mot korrupsjon i Vestfold

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

– Må se at de kan bli straffet

Blant punktene er krav om et visst antall faglærte håndverkere, krav om lærlinger i bedriften, HMS-kort fra første dag og krav om begrensninger i bruk av underleverandører.

 

Ifølge Lov om offentlig anskaffelse kan det kreves i kontraktene at leverandør skal ha lærlinger i virksomheten. Alliansen som nå har kommet med sine anbefalinger ønsker at det skal kreves. Et lignende ønske var NHO ute med tidligere i år.

Anbefalinger for offentlige anskaffelser

 • HMS-kort fra første dag - (ID-kort som identifiserer både arbeidstakeren og arbeidsgiver)
 • StartBANK eller tilsvarende register - (StartBANK er byggebransjens leverandørregister)
 • Krav om faglærte håndverkere
 • Krav om lærlinger på kontrakt
 • Rapporteringsplikt SFU (Sentralskattekontoret for utenlandssaker)
 • Internkontroll av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • Krav til lønns- og arbeidsvilkår
 • Begrensning i bruk av underleverandører
 • Krav om betaling til bank
 • Mislighold – konsekvenser for senere konkurranser
 • Kontroll/revisjon

 

I kravet om faglærte håndverkere heter det at 40 prosent av arbeidede timer innen bygg- og  anleggsfagene skal utføres av faglærte. Det skal også være fagarbeidere i alle fag. Dette skal også gjelde utenlandske foretak. Sanksjon for brudd på dette skal være stans av arbeidet.

– Det er et fantastisk utgangspunkt for et sett med regler som alle kommunene kan bruke, sa direktør i Entreprenørforeningen Bygg og anlegg (EBA) Telemark, Vestfold og Buskerud, Thormod Hansen, i en påfølgende paneldebatt.

– Anbefalingene vil hjelpe for å styrke de seriøse aktørene. De useriøse må se at de kan bli straffet straffet ved at statlige og private aktører går sammen i kampen, sa ordfører i Sandefjord kommune Ole Bjørn Gleditsch.

– Svart arbeid er konkurransevridende

Jon Grimsgaard i NHO Vestfold og leder av Samarbeid mot svart økonomi Vestfold (SMSØ) trakk frem sanntidskontroll av ID-kort og skatteopplysninger som et effektivt virkemiddel:

 

– Da vil man raskt kunne avsløre dem som opererer utenfor regelverket. Det svarte arbeidet er konkurransevridende på flere måter: Ikke bare slipper de unna moms, skatt og andre avgifter, men de forholder seg heller ikke til andre bestemmelser og regler som de seriøse aktørene følger.

Grimsgaard viste også til at krav om lærlingplasser er viktig:

– Vår viktigste leverandør av arbeidskraft er skolen. De useriøse bedriftene benytter seg ikke av lærlinger. Det er viktig at vi som privatpersoner også ser at ting henger sammen. Ved å kjøpe svarte tjenester velger man bort lærlinger.

– Vestfold har sett behovet selv

150 personer fra politikk, offentlig administrasjon og næringslivet hadde tatt turen til Bakkenteigen og konferansen.

Mye av fokuset var rettet mot samarbeidet mellom etater og næringsliv, A-krim Vestfold, som skal fange opp arbeidslivskriminalitet og bidra til informasjonsflyt mellom partene. Prosjektet er en forlengelse av prosjektet Stat-næringsliv, som har pågått i ti år på initiativ fra Fylkesmann i Vestfold.

– Fokus på samarbeid er løftet fram på nasjonalt plan. I Vestfold har man allerede sett behovet for dette selv, og går i front offentlig. At politimesteren går aktivt inn gjør noe med muligheten til å gjøre noe.

Det sa statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet etter at han hadde fortalt om regjeringens satsing på arbeidslivskriminalitet da han gjestet konferansen på Bakkenteigen som satte lys på byggebransjens utfordringer innen dette.

 

– Trenger konkret informasjon

En del av samarbeidet er å legge til rette for at arbeidsgivere og arbeidstakere lettere kan varsle om mistenkelig forhold.

– Medlemmer sender tips, for eksempel om mistenkelig lave priser. Jeg sender tipset videre anonymisert til skatteetaten. Det handler ikke om å angi hverandre, men å snappe opp de dårlige elementene, forklarte Thormod Hansen om tipsordningen.

– Vi trenger dønn konkret informasjon. For eksempel lave anbud, eller man har inngått en avtale med et firma, men har mistanke om at det er en stråmann, og har et nyss om hvem som står bak. Vi vil heller ha lite og avgrenset, en mye, sa senior skattejurist Lars Haakon Morberg i Skatt sør.