– Oppnår vi gode resultater vil det være et godt moment for å selge kampanjen videre, sier avdelingsleder for skattekrimavdelingen i Skatt sør, Jens Erik Holmås.

Medbyggerne er en holdningskampanje som springer ut av prosjektet Akrim Vestfold, et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, politiet, KS, KIV, NHO, LO og byggebransjen i Vestfold.

Holmås, forteller at han har fått signaler om at det kan bli aktuelt for Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ) å benytte seg av kampanjen på nasjonalt plan om den er vellykket.

Les også: Slik skal de kriminelle holdes unna offentlige prosjekter

– Fint det ikke er tante Sofie med pekefingeren

Med navnet på kampanjen skal det vises at man bidrar til fellesskapet ved å kjøpe hvite tjenester i byggebransjen, blant annet gjennom økte offentlige skatteinntekter, rettferdige konkurransevilkår for bedrifter og økt tilgang på lærlingplasser.

– Det som er fint med denne kampanjen er at det ikke er tante Sofie med pekefingeren, men at den appellerer til det gode i mennesket. Skremmekampanjer kan fort virke mot sin hensikt, sier regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold.

I rapporten The Shadow Economy in Europe anslås det at skyggeøkonomien i Norge i 2013 tilsvarte rundt 445 milliarder kroner, og var den sjette største i Europa målt etter nominell verdi.

Bransjen står selv sentralt i kampanjen, og alle bedriftene som er med bidrar til finansieringen av den. En rekke håndverkerlaug, foreninger og byggevarekjeder deltar i kampanjen. Hittil har 500 bedrifter meldt seg på prosjektet.

– Må begrense handlingsrommet

Bakteppet er stadig økende utfordringer med svart arbeid i organiserte former, som gjerne strekker seg langt utenfor Norges grenser.

– Problemet er at det er organisert ute i Europa. Vi må begrense de useriøse aktørenes handlingsrom, og dette er en mobilisering som er helt nødvendig, sier Jens Erik Holmås som er avdelingsdirektør for skattekrimavdelingen i Skatt sør.

Sjef for økoteamet i Vestfold politidistrikt Jan Stapnes har tidligere vist til at det ikke er noen grunn til å tro at denne organiserte kriminaliteten ikke slår inn over Vestfold også.

Med kampanjen skal handlingsrommet begrenses ved på den ene siden å minimere den sosiale aksepten for å benytte seg av svart arbeid blant private kjøpere av håndverkstjenester, og på den andre siden ved å få med seg så store deler av bransjen som mulig. 

– Vi må få til et fokus på svart arbeid likt det som nå er på det grønne skiftet, der alle snakker om og er opptatt av det, sier Rolf Geir Hillestad i Fellesforbundet.

– Unikt samarbeid

Hillestad trekker fram det pågående samarbeidet i Vestfold som et godt utgangspunkt for å få til dette.

– Vi har fått til et unikt samarbeid i Vestfold. Det er tilbakemeldingen jeg får fra andre avdelinger i Fellesforbundet, som er imponert over hva vi får til her, forteller Hillestad.

Skatt sør favner fylkene fra Buskerud til Agder-fylkene. Holmås sier seg enig i at samarbeidet i Akrim Vestfold skiller seg fra andre steder.

Assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen viser til at samarbeidet mot økonomisk kriminalitet er et resultat av en lang tradisjon for samarbeid mellom etater, foreninger og næringsliv i Vestfold.

– Fylkesmannen har tidligere blitt utfordret av LO og NHO på at det har vært en tydelig utfordring at statsetatene ikke var samordnet godt nok. Vår rolle er å se til at statsetatene opptrer samordnet. Fra å prate sammen sitter vi nå med konkrete tiltak, og nærmer oss noe som blir veldig bra, sier Berggreen, som er full av lovord i forbindelse med innsatsen som LO, NHO og bedriftene selv legger i arbeidet.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO